Verse noten en gezonde voedingSnelle levering aan huisGratis verzending vanaf €40Groothandelskorting

Algemene voorwaarden

Family Nuts: Nuts And Healthy Food
Markthal, Dominee Jan Scharpstraat 298
3011 GZ Rotterdam

KvK nummer: 59854855
E-Mail: info@familynuts.nl
Telefoonnummer: 06 44192218

Artikel 1: Definities

Onder deze algemene voorwaarden wordt verstaan:

 1. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument en/of groothandel gebruik kan maken van diens herroepingsrecht.
 2. Consument en/of groothandel: natuurlijke persoon en/of groothandel, waarbij een overeenkomst op afstand wordt aangegaan met Family Nuts.
 3. Datum: kalenderdag.
 4. Herroepingsrecht: recht van de consument en/of groothandel om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 5. Family Nuts: de onderneming die producten op afstand aan consumenten en/of groothandel aanbiedt.
 6. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en/of groothandel en Family Nuts, op afstand tot stand gekomen.
 7. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender van de communicatie voldoende vaststaat.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Family Nuts en op elke tussen Family Nuts en consument en/of groothandel tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument en/of groothandel het aanbod van Family Nuts aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.

Family Nuts bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat Family Nuts deze bevestiging heeft verzonden kan consument en/of groothandel de overeenkomst ontbinden.

Artikel 3: Ontbindingsrecht

 1. Consument en/of groothandel heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door consument en/of groothandel of vooraf door consument en/of groothandel aangewezen vertegenwoordiger of een door de consument en/of groothandel gekozen afleverlocatie.
 2. Consument en/of groothandel zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Consument en/of groothandel zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.
 3. Voedingsmiddelen kunnen alleen geruild worden wanneer de verpakking ongeopend is.
 4. Indien consument en/of groothandel gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan Family Nuts te melden. Family Nuts verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht.
 5. Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan Family Nuts geretourneerd te worden, conform de door Family Nuts verstrekte duidelijke en redelijke instructies. In elk geval dient een kopie van de pakbon te worden bijgesloten.
 6. In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument en/of groothandel.
 7. Na ontbinding dient consument en/of groothandel uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 4 bepaalde.
 8. Family Nuts vergoedt de van consument en/of groothandel ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.

Artikel 4: Uitsluiting Ontbindingsrecht

Het ontbindingsrecht is in het algemeen uitgesloten voor de volgende producten:

 1. die door Family Nuts tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument en/of groothandel;
 2. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 3. die snel kunnen bederven of verouderen;
 4. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Family Nuts geen invloed heeft;

Artikel 5: Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument en/of groothandel aan Family Nuts kenbaar heeft gemaakt.
 2. Bestellingen die voor 16:00 uur afgerond zijn, zullen in beginsel binnen twee dagen worden geleverd. Family Nuts zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Family Nuts zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.
 3. Consument en/groothandel heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Family Nuts zal bij ontbinding de van consument en/of groothandel ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen vergoeden.
 4. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument en/of groothandel op het moment van bezorging aan consument en/of groothandel of een door hen vooraf aangewezen vertegenwoordiger.

Artikel 6: Garanties en Conformiteit

 1. Family Nuts biedt geen (aanvullende) garanties met betrekking tot geleverde producten.
 2. Consument en/of groothandel dient de producten conform met bewaaradvies van Family Nuts te bewaren en gebruiken. Dit bewaaradvies is te vinden op de website.
 3. Producten dienen aan de redelijke verwachtingen van consument en/of groothandel te voldoen.
 4. Indien een gebrek een bij de koop bestaande fout blijkt te zijn, heeft consument en/of groothandel recht op vervanging van het product. Alleen wanneer het product niet meer geproduceerd wordt of vervanging de waarde van het product in onredelijke mate overstijgt, mag Family Nuts aanbieden het aankoopbedrag aan de consument en/of groothandel te vergoeden.
 5. Vergoeding, reparatie of vervanging wegens het gebrek aan een product komt te vervallen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onzorgvuldig, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud door consument en/of groothandel.

Artikel 7: Klachten en Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Family Nuts en consument en/of groothandel is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat consument en/of groothandel de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij Family Nuts.
 3. Bij Family Nuts ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal Family Nuts hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.
 4. Family Nuts wijst consument en/of groothandel op de mogelijkheid om, indien Family Nuts en consument en/of groothandel niet samen een oplossing bereiken, binnen 12 maanden na melding van de klacht bij Family Nuts.

formulier voor herroeping:

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 Aan:                    (naam ondernemer)

(Adres ondernemer)

                              ( E-Mailadres ondernemer)

 • Doormiddel van dit schrijven delen wij u mede, dat wij onze overeenkomst met Family Nuts herroepen.
 •  
 • (datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten)

 (Naam consument en/of groothandel)

 • (Adres consument en/of groothandel)
 • (Handtekening consument en/of groothandel) Alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend.